Våre krav til politikerne

Overordnede krav

 • Hovedsykkelveinettet må ferdiggjøres innen utgangen av 2012.
 • Hele hovedsykkelveinettet må være ferdig regulert innen utgangen av 2010. Egen koordinator  i Plan- og bygningsetaten øremerkes for å få fortgang i reguleringsarbeidet (minst én person)
 • Et sammenhengende sykkelveinett innenfor ring 2 må gis aller høyest prioritet.

Sammenhengende sykkelruter

 • Innenfor ring 1 må det minimum etableres tre nord-sør-forbindelser  (slik at de forskjellige traseene henger sammen)
 • Det må også etableres gjennomgående øst-vestforbindelser. Grensen og Kristian IVs gate  må tilrettelegges for syklister som vedtatt i planen for hovedsykkelveinett. I tillegg må Rådhusgata-forbindelsen gjøres sammenhengende slik at den henger sammen med sykkelvei fra Frognerkilen. En tredje øst-vest-forbindelse legges langs fjorden.

Viktige prinsipper

 • På hovedsykkelveinettet må syklister gis førsteprioritet, foran både bil og kollektivtrafikk
 • Alle steder hvor hovedsykkelveinettet skal føres gjennom kryss, må disse tilrettelegges i henhold til Sykkelhåndboka (Statens vegvesens håndbok 233), slik at sikkerheten til syklistene ivaretas. Det er spesielt viktig at sykkelveien føres gjennom kryss og at de synliggjøres nettopp her.
 • Enveiskjørte gater som inngår i hovedsykkelveinettverket (eller som kan bidra til et sammenhentede sykkelnettverk), må være fri for gateparkering og gjøres toveis for sykkeltrafikk
 • Forbud mot gateparkering av privatbiler innenfor ring 1
 • Gågater som inngår i hovedsykkelveinettet, må omarbeides til sykkelgater som ivaretar både syklister og fotgjengere
 • Sykkelveier og fremkommelighet for syklister må legges inn som en obligatorisk del i all videre veiplanlegging i Oslo
 • Plan for hovedsykkelveinettet må oppdateres hvert fjerde år, parallelt med behandlingen av Nasjonal transportplan
Reklamer
%d bloggere like this: